آخرین اخبار :
کد خبر : 11382 پنج شنبه 9 اسفند 1397 محیط زیست

اولین نشست کمیته راهبری طرح احیاء و تعادل بخشی آبهای زیر زمینی

اولین نشست " کمیته_راهبری_طرح_احیاء_و_تعادل_بخشی آبهای زیر زمینی" ، با حضور مدیرعامل و کارشناسان و مدیران ذیربط شرکت آب منطقه ای و همچنین دبیر تشکلهای خانه کشاورز استان و اعضای شورای هماهنگی و کمیته علمی شبکه تشکلهای محیط زیست و منابع طبیعی مازندران برگزار شد.

گزارش نشست  مورخ 97/12/8 - شرکت آب منطقه ای مازندران

موضوع نشست :
به گزارش روابط عمومی شبکه تشکلهای محیط زیست و منابع مازندران  ؛ اولین نشست " #کمیته_راهبری_طرح_احیاء_و_تعادل_بخشی آبهای زیر زمینی"  ،  با حضور مدیرعامل و کارشناسان و مدیران ذیربط شرکت آب منطقه ای و همچنین دبیر تشکلهای خانه کشاورز استان و اعضای شورای هماهنگی و کمیته علمی  شبکه تشکلهای محیط زیست و منابع طبیعی مازندران برگزار شد.
در این نشست بدواّ پس از خیر مقدم توسط میزبانان اهداف این طرح  تشریح گردید.ضمنا ابراز کردندپیبشرد این طرح  نیاز به مشارکت کشاورزان داشته و همراهی تشکلهای غیر دولتی  و سمن های محیط زیستی می تواندموثر و مفید واقع گردد.
در ادامه اقای دکتر عمادی از کارشناسان این اداره نسبت به شفاف سازی و ضرورت اجرای این طرح پرداختند ،که ذیلاّ
به برخی از آن اشاره می شود:
به دلیل_کاهش_بارندگی و پراکنش نامناسب آن  و تغییر اقلیم در مازندران   #حدود 45در صد دِبی پایه رودخانه ها و منابع آبی را ازدست دادیم .
و 2000چشمه در 15سال اخیر خشک شدند.
و اما نگاه مسئولین  کشوری همان  انتظار 15سال قبل است !
برداشت سالانه  78هزار حلقه  چاه  به میزان 1/200/000متر مکعب و حفر حدود 30/000حلقه چاه غیر مجاز باعث عقب افتادگی تاریخی در صعنت آب استان شده .
20در صدچاه غیر مجاز کشور در استان مازندران وجود دارد.
پیامد این معضل  ،و مسائل دیگری مانند تامین 36میلیون لیترسوخت و مشکلات اجتماعی ناشی از افت 12در صدی آبهای زیر زمینی و درگیر شدن با معیشت  مردم و تبعات اجتماعی آن این معضل را پیچیده تر کرده است .
آلودگی آبها ی سطحی با شوری 1700 میلی گرم در لیتر -وجود نیترات بالای 400میلی گرم در لیتر که سلامت مردم را همواره  تهدید می کند از دیگر مشکل موجود است .
و همه این مسائل دلیلی برای اجرای طرح احیاءوتعادل بخشی آبهای زیر زمینی است .
از انجاییکه مسئولین شرکت آب منطقه ای رویکرد اجرای مذکور را مشارکتی اعلام کردند،و  خواهان_همکاری_با_تشکلهای_مردم_نهاد شدند

در_این_نشست_اعضای_شورای هماهنگی واعضای  کمیته علمی شبکه تشکلهای محیط زیست مازندران به طرح موارد به شرح زیر پر اختند:
ازمشارکت_طلبی_وشفاف سازی طرح که با رویکرد مشارکتی میباشد تشکر کردند.
حکمرانی آب استان را مورد نقد قرارداده و ضمن تشریح ارکان  حکمرانی (  #حکومت  بازار  و اقتصاد  سازمانهای_جامعه_مدنی )
اعلام کردند:  
تنها_با_ایجاد_تعادل در ساختارحکمرانی و ایفای نقش واقعی سازمانهای مدنی در تعادل بخشی و احیاءآب ممکن خواهدشد.
 وفرآیندحکمرانی مطلوب در موازنه ارکان حکمرانی تحقق خواهدیافت .
ضمنا پیشنهاداتی به شرح ذیل را اعلام داشتند
اجرای روش مدیریت مشارکتی در طرح براساس روش برنامه ریزی  مشارکتی صورت گیرد.
 کمیته آب بران در سطوح استانی -شهرستانی-و روستاها با مشارکت جوامع محلی و دست اندرکاران مربوطه و سازمانهای جامعه مدنی  ایجاد گردد.
مدیریت مصرف و تقاضا با ذکر مصداق های از جمله :تولید آب با اجرای عملیات  آبخیز داری و آبخوانداری و مدیریت تالابها -تغییر الگوی کِشت و غیره ..
در پایان مدیرعامل آب منطقه ای دکتر یخکشی پیشنهاد داشتند:
نماینده  شبکه و تشکلهای دیگر میتوانند عضو کمیته راهبری باشند.
تلاش کنیم   (سازمان مردم نهاد در  حوز ه آب  شکل گیرد 
سطح مشارکت مان را با سازمانهای مردم   ارتقا دهیم

افزودن دیدگاه

دیدگاه ها