آخرین اخبار :
کد خبر : 8289 چهارشنبه 9 آبان 1397 اجتماعی
راه و شهرسازی

چهارمین جلسه کارگروه زلزله و لغزش لایه های زمین استان نحوه و فرایند انجام

مطالعات تدقیق حریم گسل در شهرهای ساری و قائمشهر بررسی شد.

در چهارمین جلسه کارگروه زلزله و لغزش لایه های زمین استان  که با حضور نماینده مرکز تحقیقات راه  ، مسکن و شهرسازی برگزار شد. درخصوص نحوه و انجام فرایند اجرای کار مطالعات تدقیق حریم گسل در شهرهای ساری و قائمشهر تصمیم گیری شد.

به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی مازندران ، در این نشست نظر به تصویب دو شهر ساری و قائمشهر جهت انجام مطالعات دقیق حریم گسل ،جلسه کارگروه با بخش زلزله مرکز تحقیقات برای اجرایی شدن مطالعات تشکیل گردید .

در این جلسه در خصوص نحوه و فرایند انجام  "مطالعات تدقیق حریم گسل در شهرهای ساری و قائمشهر " با مرکز تحقیقات وازرت راه و شهرسازی و همفکری با اعضا حاضر در جلسه در جهت همکاری و مشارکت برای  اجرای پروژه بحث و تبادل نظر گردید .

 همچنین مقرر گردید دستگاههای مرتبط با اجرای کار و نیز دستگاههای  عضو کمیته تدقیق گسل،  دیتاهای مورد نیاز در اختیار مرکز تحقیقات راه، ساختمان و مسکن قرار دهند.

در ادامه پس از بحث و بررسی در بین اعضا در خصوص نحوه و نوع فعالیت دستگاهها و نیز مراحل چگونگی اجرا،فاز بندی مطالعات توسط مشاور و ... تصمیماتی اتخاذ گردید.

در پایان جلسه شبکه ی لرزه نگاری استان گزارشی از زمین لرزه جویبار و نیز فعالیت ها و اقدامات آن شبکه ارائه و  مقرر گردید جهت تصویب شرح خدمات و پیش قرارداد نقشه تدقیق حریم گسل ، کمیته تخصصی زلزله در هفته آینده نظر قطعی را ارائه دهند .

افزودن دیدگاه

دیدگاه ها