آخرین اخبار :

دانشگاهها و مراکز علمی

کارگاه های آموزشی ویژه اساتید و کارمندان دانشگاه و کارشناسان مراکز مشاوره منطقه 2 کشور
صدور گواهی قبولی در نخستین آزمون زبان روسی انیستیتو پوشکین کشور روسیه برای دانشجویان دانشگاه مازندران
 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از مدیر روابط عمومی دانشگاه مازندران تجلیل کرد