دو شنبه، 30 بهمن 96 ساعت 03:40 ق.ظ / Mon, 2018 February 19
به افق ساری
اذان صبح: 05:17
طلوع خورشید: 06:41
اذان ظهر: 12:12
غروب خورشید: 17:42
اذان مغرب: 18:01

- دانشگاه - دانشگاه مازندران در سطح 2 دانشگاه های جامع کشور قرار گرفت

تبلیغات

دانشگاه مازندران در سطح 2 دانشگاه های جامع کشور قرار گرفت

تاریخ 14 آبان 1396 ساعت 06:40:46
منبع: روابط عمومی دانشگاه مازندران
کد خبر: 031876
   به گزارش روابط عمومی دانشگاه مازندران، براساس اعلام معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه مازندران در آخرین سطح بندی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور در تراز ملی در سطح 2 دانشگاه های جامع کشور قرار گرفت.
دانشگاه مازندران در سطح 2 دانشگاه های جامع کشور قرار گرفت

   به گزارش روابط عمومی دانشگاه مازندران، براساس اعلام معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه مازندران در آخرین سطح بندی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور در تراز ملی در سطح 2 دانشگاه های جامع کشور قرار گرفت.

       براساس این گزارش، دکتر مجتبی شریعتی نیاسر معاون آموزشی وزارت عتف در نامه ای که به همین منظور به دانشگاه ها و موسسات آموزشی سراسر کشور ارسال گردیده است، تصریح کرد: در این سطح بندی که در اجرای ماده 3 سیاسـت ها و ضوابـط اجرایی حاکم بر آمایش آموزش عالی)موسوم به طرح آمایش(مصوب 18 /12 /94 شورای عـالی انقلاب فرهنگی و در ادامه مرحله اول طرح سـطح بندی دانشـگاه ها و مؤسـسه های آموزش عالی دولتی که قبلا اعلام گردیـده بود، انجام گردید، پس از دریافت بازخورد مراکز و نظرات اصـلاحی و شـکل گیری و راه انـدازی سامانه unirank.msrt.ir، اکثر مؤسـسات اطلاعات به روزشـده خود را ارایه و پس از مطالعات اولیه، نظام سـطح بنـدی در شـرایط جدیـد و با در نظرگرفتن اسـناد بالادستی خاصه برنامه شـشم توسعه، حدود 120 مؤسـسه و مرکز آموزش عالی مورد بررسـی قرار گرفتنـد.

       دکتر شریعتی یادآور شد: بر این اسـاس و ضـمن تشـکر از همکـاری ارزنـدة روسـای محـترم دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی؛ نتیجه نهائی، حسب تصویب ستاد آمایش آموزش عالی به شرح جدول زیر و در دو دسته جامع و تخصصی اعلام گردید.

     لازم به یادآوری است: بر اساس اعلام دکتر شریعتی نیاسر، سایر مؤسسات و مراکز آموزش عالی که اسامی آنها در نظام سطح بندی فوق لحاظ نشده است، در سطح 4 ارزیابی می شوند.

سطح

تراز عملکرد

مأموریت محوری

دسته

اسامی دانشگاه/دانشکده
)به ترتیب حروف الفبا(

1

بین المللی

توسعه علم و فناوری،گسترش مرزهای دانش وکمک به رفع چالش های ملی

 

جامع

  اصـفهان، تـبریز، تربیت مـدرس، تهران، شهید بهشتی، شیراز، فردوسی مشهد

 

تخصصی

صنعـتی اصـفهان، صـنعتی امیرکـبیر، صنعتی خواجه نصـیرالدین طوسی، صنعتی شریف،
علامه طباطبائی، علم و صنعت ایران

2

ملی

توسعه آموزش، پژوهش و فناوری و کمک به رفع چالش های ملی

جامع

ارومیه، الزهرا (س)، بوعلی سینا، بیرجند، خوارزمی، رازی کرمانشاه، زنجان، سمنان، سیستان و بلوچسـتان، شهید باهنر کرمان، شهید چمران اهواز، کاشان، گیلان،  

مازندران، یزد

تخصصی

سـهند تبریز، صـنعتی بابـل، صـنعتی شـاهرود،  

صـنعتی شـیراز، علوم پـایه زنجان، علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، هنر

3

منطقه ای

تربیت نیروی انسانی کارشناس و متخصص، با اولویِت نیازهای
منطقه ای و کمک به رفع چالش های ملی و منطقه
ای

جامع

اراک، ایلام، بجنـورد، بین المللی امـام خمینی (ره)، حکیـم سـبزواری، خلیــج فـارس، دامغـان، زابـل، شهرکرد، شـهید مدنی، قم، کردسـتان، گلستان، لرستان، ولیعصر)عج( رفسنجان، هرمزگان، یاسوج

تخصصی

تحصـیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، دریـانوردی و علوم دریـایی چابهـار، کشاورزی و منابع طبیعی سـاری، علـوم و فنون دریـایی خرمشـهر، هنر اسـلامی تبریز، هنر اصفهان

4

محلی

تربیت نیروی انسانی
کارشناس و متخصص
با اولوی ِت نیازهای محلی و
کمک به رفع چالش های
محلی

جامع

آیـــتاالله العظمی بروجردی، تربت حیدریه، جهرم، حضرت معصومه)س(، مراغه، ملایر

 

 

تخصصی

صــنعتی اراک، صــنعتی ارومیــه، صنعتی بیرجند، صنعتی جندی شاپور دزفول، صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان، صنعتی قم، صنعتی کرمانشاه، فنی و مهندسی گلپایگان، مهندسی فناوریهای نوین قوچان، هنر شیراز

 

 

 

Bookmark and Share
نظر شما
پاسخ به:

Your Name Description

Your Email Description

Your Website Description

Your Comment Description

 

Parent Comment Description

وارد نمودن نام و نام خانوادگی، ایمیل و وب‌سایت اختیاری می‌باشد.