آخرین اخبار :
کد خبر : 4331 شنبه 24 شهريور 1397 اقتصاد
در سومین جلسه کارگروه زلزله و لغزش لایه های زمین استان نحوه و فرایند انجام

مطالعات تدقیق حریم گسل در شهرهای ساری و قائمشهر بررسی شد.

در سومین جلسه کارگروه زلزله و لغزش لایه های زمین استان که با حضور دکتر بیت اللهی مدیر بخش زلزله و خطر پذیری مرکز تحقیقات راه، ساختمان و مسکن وزارت راه و شهرسازی و اعضای کارگروه زلزله و لغزش لایه های زمین برگزار شد درخصوص نحوه و انجام فرایند اجرای کار مطالعات تدقیق حریم گسل در شهرهای ساری و قائمشهر تصمیم گیری شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی مازندران ، در این نشست نظر به تصویب دو شهر ساری و قائمشهر جهت انجام مطالعات دقیق حریم گسل ،جلسه کارگروه با بخش زلزله مرکز تحقیقات برای اجرایی شدن مطالعات تشکیل گردید.

در این جلسه در خصوص نحوه و فرایند انجام  "مطالعات تدقیق حریم گسل در شهرهای ساری و قائمشهر " با مرکز تحقیقات وازرت راه و شهرسازی و همفکری با اعضا حاضر در جلسه در جهت همکاری و مشارکت برای  اجرای پروژه بحث و تبادل نظر گردید .

  در ادامه این نشست مقرر گردید که  محوریت انجام مطالعات با سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی استان بوده  و کمیته تدقیق گسل که متشکل از دستگاههای اجرایی ذیربط از جمله برق،از ،مخابرات ،استانداری و ...می باشد با سازمان زمین شناسی همکاری و در جهت تسهیل اجرای کار با آن دستگاه مشارکت داشته باشند.

 همچنین نظارت بر اجرای کار و تصویب مطالعات جهت لازم الاجرا بودن بر عهده مرکز تحقیقات راه و شهرسازی می باشد.

افزودن دیدگاه

دیدگاه ها