آخرین اخبار :

دولت و ادارات

همزمان با سراسر کشور : 18  و 19 مهر ماه  آزمون ورود به حرفه مهندسان در مازندران برگزار مي شود.
آسفالت راه روستایی برنت محور خطیرکوه
رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان قائمشهر خبر داد : روکش آسفالت محلات هدف حاشیه نشینی قائمشهر
تمامی شهرها باید تهیه طرح جامع سیلاب شهری را در دستور کار قرار دهند.
 نصب دستگاه شتاب نگار لرزه ای در شهرهای آمل و قائمشهر