آخرین اخبار :

صنعت

تولد دوباره صنایع در مازندران پس از چهار دهه
واحد 2 بخاري نيروگاه نكا مجددا وارد مدار توليد شد.
واحد 4 بخاري نيروگاه نكا مجددا وارد مدار توليد شد.
واحد 2 بخاري نيروگاه نكا مجددا وارد مدار توليد شد.
تعميرات دوره اي واحد شماره دو گازي نيروگاه نكا انجام شد
برگزاري سمينار آشنايي با اهداف آزمايشات ادواري در نيروگاه نكا